0962495115
 

Phòng kế hoạch tổng hợp

Phòng kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện đa khoa Thái An là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện..

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Ban giám đốc xét duyệt.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc.

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp luôn cố gắng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn cũng như hoàn thiện bản thân.

Bác sĩ Trần Minh Tuấn - Trưởng phòng Kế hoach tổng hợp.

Bác sĩ Trần Minh Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Thông tin liên quan