0962495115
 

Báo Cáo Kết Quả Hài Lòng Nhân Viên Y Tế BVĐK Thái An Tháng 10/2022

Báo Cáo Kết Quả Hài Lòng Nhân Viên Y Tế BVĐK Thái An Tháng 10/2022

Bệnh viện tiến hành khảo sát hài lòng của nhân viên y tế theo mẫu của Bộ Y tế quy định với 5 khía cạnh:

  1. Hài lòng về môi trường làm việc
  2. Hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp
  3. Hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi
  4. Hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến
  5. Hài lòng chung về bệnh viện

2.1. Thiết kế nghiên cứu: Điều tra cắt ngang.

2.2. Công cụ khảo sát:

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của NVYT ban hành kèm theo Quyết định số 6859/TT – BYT ngày 18/11/2016.

2.3. Thời gian khảo sát: Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 15/10/2022

2.4. Cỡ mẫu: 133 NVYT

2.5 Xử lý và phân tích số liệu: Bằng phần mềm Excel 2016 và SPSS 22.0

Mục Tiêu chí hài lòng HLC(%) TB chung
A Hài lòng về môi trường làm việc 67.9 3.85
B Hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp 64.1 3.84
C Hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi 46.8 3.5
D Hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến 54.1 3.66
E Hài lòng chung về bệnh viện 63.2 3.82
TỔNG ĐIỂM 59.2 3.73

– Đảm bảo sự hài lòng người bệnh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của bệnh viện.

– Xây dựng, tu sửa lại cơ sở vật chất đảm bảo xanh sạch đẹp

-Tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho nhân viên bệnh viện hoặc có hình thức động viện khác phù hợp.

Thông tin liên quan